Browse Items (1 total)

  • Musicians is exactly "<a href="https://greekjazz.omeka.net/items/show/555">Siganidis Michalis</a>: voice, bass, guitar, samples<br /><span>Metaxa Theano, Doxastaki Katerina, </span><span>Athanasopoulos Panos(Athnspls), Pentzikis Gabriel Nicos,</span><br /><span>Panagos Giorgos, Lambadakis Nikos, Lambadaki Natalia,</span><br /><span>Fragiskos Giorgos, Manta Natalia, Manouilidis Panos, Mantzoukis Vasilis: voices</span><br /><span><a href="https://greekjazz.omeka.net/items/show/125">Lambrakis Harris</a>: ney, keyboards, voice</span><br /><span>Sierakowski: Fausto alto saxophone</span><br /><span>Manouilidis Panos: bass, acoustic guitar</span><br /><span>Mantzoukis Vasilis: drums, percussion</span><br /><span><a href="https://greekjazz.omeka.net/items/show/881">Anastasakis Jannis</a>: guitar, effects, musical saw</span>"
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2